Cadeauvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1. “Consument”: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

1.2. “E-Learning”: een leersituatie, opleiding, cursus of training die door Qidos Academie aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via informatie –of communicatietechnologie, in het bijzonder maar niet beperkt tot internet;

1.3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Qidos Academie wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt;

1.4. “Qidos Academie”: Qidos B.V., gevestigd te Doorn aan de Wilhelminaweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30.20.50.03;

1.5. “Overeenkomst”: iedere overeenkomst tussen Partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn;

1.6. “Partijen”: Klant en Qidos Academie gezamenlijk;

1.7. “Voorwaarden”: deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Qidos Academie en Klant, voor zover van deze Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Qidos Academie voor de uitvoering waarvan door Qidos Academie derden dienen te worden ingeschakeld.

2.2. Afwijkingen ten opzichte van deze Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in onderhavige Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5. Indien Qidos Academie niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Qidos Academie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

3.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, en luiden in Euro’s, tenzij anders vermeld in de offerte of wanneer schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. Qidos Academie factureert de Klant op het moment dat de offerte voor de opdracht schriftelijk akkoord is bevonden door de Klant. Eventuele bijkomende kosten en/of verrekeningen factureert Qidos Academie achteraf middels een slotfactuur.

3.3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur. Dertig dagen na de factuurdatum wordt in geval van een Klant die geen Consument is de wettelijke handelsrente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling vereist is. Bij een Consument wordt dertig dagen na de factuurdatum de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling vereist is. Tevens zullen de gemaakte administratiekosten aan de Klant die geen Consument in rekening worden gebracht.

3.4. Is de Klant in verzuim of schiet hij tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van Qidos Academie voor rekening van de Klant, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Qidos Academie ten behoeve van een Klant die geen Consument is echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Qidos Academie is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door Qidos Academie geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door Qidos Academie bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

4.2. Qidos Academie is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Qidos Academie in de uitvoering van zijn verplichtingen van de Overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

4.3. Voor zover Qidos Academie uit hoofde van het hiervoor in artikel 4.2 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden, betreft het uitsluitend die schade waartegen Qidos Academie verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Qidos Academie in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan of is geen verzekering afgesloten, dan is de aansprakelijkheid van Qidos Academie beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst.

4.4. Klant vrijwaart Qidos Academie voor aanspraken van derden.

4.5. De artikelen 4.1 tot en met 4.4 zijn niet van toepassing op Overeenkomsten met een Consument.

4.6. Bij uitvoering van een Overeenkomst is Qidos Academie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

4.7. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Klant zijn alle Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze Voorwaarden.

4.8. Qidos Academie heeft het recht om een Klant uit te sluiten van deelname aan onderwijs, trainingen, cursussen, seminars of enige andere door Qidos Academie aangeboden onderwijsvorm, zonder dat de Klant recht heeft op restitutie.

Artikel 5. E-Learning

5.1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning kan Qidos Academie de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.

5.2. Door Qidos Academie aan de Klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is Klant niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Qidos Academie.

5.3. De in artikel 5.2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E Learning. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in artikel 5.2 genoemde gegevens.

Artikel 6. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging van een open inschrijvingstraining

6.1. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de Klant van de overeengekomen leersituatie, opleiding, training of E-learning geschiedt per e-mail: academie@qidos.nl.

6.2. Bij annulering vanaf 14 dagen na de datum van inschrijving tot zes weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 225,00 administratie- en annuleringskosten aan de Klant gefactureerd.

6.3. Bij annulering binnen zes weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan de Klant gefactureerd, tenzij de annulering plaatsvindt binnen 14 dagen na datum van inschrijving.

6.4. Bij annulering binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van training wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan de Klant gefactureerd, ook wanneer de inschrijving binnen deze periode heeft plaatsgevonden.

6.5. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van de Klant tot vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 225,00 administratie- en annuleringskosten aan de Klant gefactureerd en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten.

6.6. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van de Klant binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan de Klant  gefactureerd.

6.7. In alle gevallen kan – na toestemming van Qidos Academie – een vervanger voor de Klant worden gestuurd.

6.8. Het in onderhavig artikel bepaalde geldt ook bij annulering van de op het inschrijfformulier opgegeven tweede keuze van locatie.

6.9. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Qidos Academie.

6.10. Het annuleren van de inschrijving van een seminar kan kosteloos worden gedaan tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het seminar. Hierna is annulering niet meer mogelijk en bent u het volledige bedrag verschuldigd. In alle gevallen mag – na overleg met Qidos Academie – een vervanger worden gestuurd. Het annuleren of wijzigen kan per e-mail: academie@qidos.nl.

6.11. Annulering of wijziging van individuele begeleiding of coaching kan kosteloos geschieden tot vier werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen vier werkdagen en twee werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan de Klant gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan twee werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan de Klant gefactureerd.

6.12. Qidos Academie heeft het recht deelname van de Klant dan wel van de door de Klant aangewezen deelnemer aan een leersituatie, waaronder E-Learning, te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in dit artikel 6.

Artikel 7.  Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komen toe aan Qidos Academie de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.

7.2. De rechten op de in artikel 7.1 genoemde gegevens blijven eigendom van Qidos Academie ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Qidos Academie niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.

7.3. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de Klant. De Klant staat er voor in dat eventuele deelnemers anders dan de Klant zelf zich ook persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens

8.1. De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Qidos Academie verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Qidos Academie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over opleidingen of trainingen en daaraan gerelateerde producten en diensten van Qidos Academie. De Klant en Qidos Academie zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der Partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid en exclusiviteit

9.1. Qidos Academie is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de Klant jegens derden. Qidos Academie zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Klant.

Artikel 10. Overige rechten Qidos Academie

10.1. In geval van een (ter beoordeling van Qidos Academie) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt Qidos Academie zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen c.q. niet door te laten gaan.

10.2. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt Qidos Academie zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de Overeenkomst te wijzigen.

10.3. Qidos Academie behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de Overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.

10.4. Qidos Academie behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Qidos Academie aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 11. Verjaring en verval

11.1. Alle rechtsvorderingen jegens Qidos Academie, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op alle Overeenkomsten waarbij Qidos Academie partij is en deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Qidos Academie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Overig

13.1. Door inschrijving bij Qidos Academie gaat de Klant akkoord met deze Voorwaarden.